برچسب » نشریه راه ما

دینداری و اشاعه‌ی فرهنگ دینی، موانع و محدودیت‌ها
3 سال قبل
میزگردی با حضور کاک حسن امینی، دکتر جلال جلالی زاده و کاک ابراهیم مردوخی

دینداری و اشاعه‌ی فرهنگ دینی، موانع و محدودیت‌ها

(میزگردی با حضور تنی چند از استادان به‌نام اهل سنّت کردستان ایران: دکترجلال جلالی‌زاده‌ استاد دانشکده‌ی الهیات دانشگاه‌ تهران، کاک حسن امینی فعال مذهبی وابسته‌ به‌ «مکتب قرآن کردستان» و استاد ابراهیم مردوخی فعال مذهبی استان کردستان)

نشریه راه ما، شماره 27
5 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 27

شماره بیست و هفتم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 26
6 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 26

شماره بیست و ششم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 25
7 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 25

شماره بیست و پنجم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 24
7 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 24

شماره بیست و چهارم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 23
8 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 23

شماره بیست و سوم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 22
8 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 22

شماره بیست و دوم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 21
9 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 21

شماره بیست و یکم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 20
9 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 20

شماره بیستم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 19
9 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره 19

شماره نوزدهم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان