برچسب » مهندس مهدی بازرگان

نامه کاک احمد مفتی زاده به مهندس مهدی بازرگان/ بهمن 57
2 سال قبل

نامه کاک احمد مفتی زاده به مهندس مهدی بازرگان/ بهمن 57

خدا را شکر براي اولين بار در تاريخ حيات سياسي اخير ايران، شخصي مبارک، سمتي مبارک را تعهد مي کند