برچسب » زندگینامه

مختصری از زندگینامه علّامه کاک احمد مفتی زاده
2 سال قبل

مختصری از زندگینامه علّامه کاک احمد مفتی زاده

کاکه احمد مفتی زاده استراتژی حرکت دینی خود را بر مبنای قرآن و سنّت حضرت محمّد(ص)، مطابق نسخه ی أوّل آن در مکتب قرآن جاری نمود تا از این طریق مردم را با حقیقت دین آشنا کند و قرآن را به میان مسلمانان بیگانه از آن، بازگرداند.

مختصری از شرح حال استاد ناصر سبحانی از زبان برادرش
3 سال قبل

مختصری از شرح حال استاد ناصر سبحانی از زبان برادرش

{کاک ناصر} با متانت و نرمى صحبت مىکرد.. صدایى آرام داشت و در راه رفتن بسیار متواضع بود. هنگام نشستن پاهایش را جمع مىکرد. شبانهروز یا مشغول مطالعه و تحقیق بود یا تلاوت قرآن و یا تدریس. او براى لحظه لحظهى زندگىاش ارزش قائل بود. ایشان هرگز عصبانى نمىشد. هرگز سوگند نمىخورد.

مختصری از زندگی نامه حاکم شرع مردمی کردستان، کاک حسن امینی
4 سال قبل

مختصری از زندگی نامه حاکم شرع مردمی کردستان، کاک حسن امینی

سال 1355 كاك احمد مفتي زاده به عنوان حاكم شرع كردستان برگزيده مي شود، كه بلافاصله ايشان را به عنوان مسئول دفتر محكمه ي شرع و دستيار خود بر مي گزيند.