برچسب » وحدت اسلامی

دانلود کتاب وحدت اسلامی/ کاک احمد مفتی زاده
11 ماه قبل

دانلود کتاب وحدت اسلامی/ کاک احمد مفتی زاده

اين سخنراني درزمينه وحدت اسلامي و ريشه يابي علتهاي تفرق در جوامع اسلامي كه توسط علامه مفتي زاده درتاريخ 18/2/1358دردانشكده مخابرات ايراد شده است، بعلاوه چند سوال وجواب درزمينه خود مختاري و شيوه زمامداري دراسلام كه عيناَاز نوار پياده شده و منتشر ميگردد.