برچسب » سیاسی

پیشوای دموکراسی خواه
7 ماه قبل
یادداشتی از اجلال اقوامی درباره قاضی محمد:

پیشوای دموکراسی خواه

گفتمان قاضی دموکراسی و حقوق بشر بود.قاضی و گفتمان اش غریب و ناآشنای دوران خویش بود.این مفاهیم برای جوامع توتالیتر و استبدادی ناآشنا و مهجور بود و به آن روی خوش نشان ندادند.

بیانیه ی مکتب قرآن کردستان در تایید رفراندوم کردستان عراق
2 سال قبل

بیانیه ی مکتب قرآن کردستان در تایید رفراندوم کردستان عراق

حرکت مکتب قرآن کردستان از انجام این همه پرسی اعلام پشتیبانی نموده و از همەی برادران و خواهران کورد عراقی با هر تفکر، یا دین و مسلک و مشربی و نیز سایر ساکنان اقلیم کردستان عراق دعوت می کند که در این همه پرسی شرکت جدی نمایند.