برچسب » دکتر علی قره داغی

نوگرا: پیام کرونا به جهانیان! چرا آمدم و هدفم چیست؟؟
1 سال قبل
دکتر علی قره داغی

نوگرا: پیام کرونا به جهانیان! چرا آمدم و هدفم چیست؟؟

آمدم تذکر بدهم که شما و سازمان های حقوق بشری تان دروغ می گویید، زمین را نگاه کنید که از ظلم و فساد پر شده و جلو ستمگران و طاغوتیان سرکش را نگرفته اید، در حالی که ستمگری، طغیان، کشتار، شکنجه و حتی سوختاندن مردم را با چشم سر خود نظاره می کنید