برچسب » الحاقیه

الحاقیه بیانیه ی مورخ 97/09/24 مکتب قرآن کردستان
2 سال قبل

الحاقیه بیانیه ی مورخ 97/09/24 مکتب قرآن کردستان

هیچ مسلمانی با برنامه ی بازگشت به قرآن، و با پیروان چنین برنامه ای مخالفت نخواهد کرد. در همین حال ما برای همه ی برداشتهای ضابطه مند و سازگار با روح دین از قرآن و سنّت احترام قایل هستیم.