بيانيه مكتب قرآن كردستان به مناسبت نبش قبور شخصيّت هاي طريقت

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحيم

81/5/5

مردم مسلمان، آزاده و فهيم كردستان!

بیانیه‌های مكتب قرآن كردستان


همچنان كه اطّلاع داريد در روزهاي اخير به نبش قبور شخصيّت هايي از رهبران طريقت در كردستان عراق اقدام شده است!، اين عمل شنيع، غير اسلامي و تفرقه افكنانه، ما: پيروان مكتب قرآن كردستان را برآن داشت كه ضمن اعلام همدردي، با اعضاي خاندان، پيروان و مريدان ايشان، اين اقدام نابخردانه را از طرف هر فرد يا جمع كه باشد، محكوم نماييم. بي ترديد اين كار، توطئه ونقشه اي است بس خطرناك از سوي مخالفان اتّحاد مسلمانان اين خطّه و دشمنان وحدت و آسايش مردم مظلوم و محروم كرد.

اكنون كه ما در مناطق مختلف كردستان با درس گرفتن از تجارب قرون گذشته، بيش از هر زمان ديگر داريم با تفاهم و همدلي به سر مي بريم، و در پي تحقّق اهداف وحقوق ملّي و ديني خويش مي باشيم، دشمنان ديرين استثمارگر ما و در رأس همه ي آنها امپرياليزم و كفر جهاني – كه حيات خود را در اختلاف ميان ملّت ها و دوري آنان از دين ومعنويت به دست آورده اند  ، در كردستان نيز همچون ديگر مناطق اسلامي و تحت ستم دنيا بر آن شده اند كه با تفرقه افكني ميان مردم با عناوين«مسلمان» و «غيرمسلمان»،«مسلمانان افراطي و سنتي»، «شريعتي» و «طريقتي»و نامهايي ديگر از اين قبيل، وحدت و همدلي مان را به هم  زده، ما را به جان هم بيندازند و خود نيز با ادامه سياست مكّارانه «فَرّق تسد»(تفرقه بينداز و حكومت كن)، به استثمارمادي و معنوي ما استمرار بخشند. بنابراين به باور ما هر اقدام خشن و تشنج آفرينِ قولي، قلمي و قدمي در ارتباط با اين حادثه ناگوار، مستقيم يا غيرمستقيم در جهت برآوردن همان اهداف و خواسته هاي دشمنان خواهد بود. و لذا شايسته است كه اشخاص و جمعيت هاي ديني ومردم دوست وذي ربط، در اين گونه موارد، با هوشياري واتخاذ موضع مسؤولانه صلاحيت و مردمي بودن خود را نشان داده وبه اثبات رسانند .


از طرف مكتب قرآن كردستان
حسن اميني   81/5/5