بیانیه ی استاد کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کوردستان درمورداهانت شایان مصلح نسبت بە اصحاب رسول الله "صلی الله علیه و سلم"

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحیم
ماجرای توهین یکی از بازیکنان فوتبال در این روزها به یاران حقیقی و جانشینان راستین رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ وهمسرِمحبوب آن حضرت ومادرمؤمنان واقعی که قلوب همه‌ی مسلمانان و موحدین را به درد آورده، در مملکت ما این نخستین بار نیست، و رخدادی تازه و اتفاقی نمی‌باشد، بلکه همه به یاد داریم که در سالهای گذشته نیزاین رفتار قبیح، ضدوحدت، تفرقه اندازانه،سبک سرانه و بی‌ادبانه توسط کسانی در حد رهبران مذهبی با القاب آیت الله، و همچنین ازسوی مسئولان درجه اول سیاسی و حکومتی نظام به وقوع پیوسته است که  بااعتراض قاطبەی اهل سنت ایران،علی الخصوص رهبران و بزرگان اهل سنت مواجه شدەاست.

 اکنون من به شایان مصلح وامثال او که شاید نه اطلاعی از اسلام و نه از آورنده‌ی اسلام و یاران او داشته باشند نمیخواهم ایراد بگیرم و پاسخ بدهم بلکه میخواهم بگویم: دستگاه‌ها و ارگانها و مسئولان سیاسی، و مذهبی که مسئولیت حمایت وحفاظت از وحدت ملی و حقوق شهروندان این کشور را دارند در اینگونه موارد چه اقداماتی کرده ،و با فحّاشان وهتّاکان درگذشتە چه برخوردی داشته‌اند تا درس عبرتی می‌شد برای امثال، شایان بیچاره و از همه چیز بی‌خبر؟
اگرآقایان بگویند این مسایل طبیعی هستند و غیرقابل پیگرد قانونی، و ما مقوله‌ای به نام مقدسات دینی و عقیدتی دراین کشورنداریم، پس اهل سنت هم  حق دارندبه حکم قرآنی "جزاء سیئة سیئة مثلها" به شخصیت‌های مطرح و مورد تقدیس طرف مقابل اهانت نمودە و آنان را نقد کنند. البته این تقابل، به شخصیت‌های سده‌های نخستین اسلام همچون یازده امام مورد ادعای اهل تشیع برنخواهد گشت، چون همه‌ی آنان مورد احترام و محبت اهل سنّت می‌باشند، بلکه از آن بزرگواران به بعد ،و رهبران مذهبی مقارن وکنونی شیعە موردنظر است.
زمانی که با فحّاشان به مقدسات اسلام و اهل سنت ،از سوی دستگاه‌ها ومراجع قانونی برخوردومجازات شایستەی آنان عملی نشود ،ورهبران مذهبی اهل تشیّع آن را ردّومحکوم نکنند،و از این سوی مقابله به مثل دینی و قانونی اهل سنت را جرم به حساب آورده و برایش زندان و محرومیت از بیان و نوشتن و ممبر و محراب و انواع حقوق شهروندی را رقم بزنند، ماحق داریم همەی این اهانت  هارابەحساب آن رهبران سیاسی ومذهبی کشورمان بگذاریم.
یکی از تبعیضهای بیشمارِغیر دینی و ضد انسانی نسبت بەاهل سنت واقلیت های قومی که رهبران دینی و روشنفکران اهل سنت و فعالان ملی ،چهل سال است و پیش از آن نیز از آن نالیده و فریاد زده‌اند همین برخوردیک بام دوهواست.این در حالی است که در بالاترین سطحِ مقامهای نظام، وعده رفع این تبعیض‌ها را داده‌اند اماتاکنون کمترین اقدام عملی درزمینە ی تحقّق این وعد ە هاصورت نگرفته است!!؟ .اینک بار دیگر ما منتظر اقدام قانونی و مذهبی مقامات حکومتی و، رهبران مذهبی با فحّاشان و ساختارشکنان در گذشته و حال هستیم.
در غیر اینصورت، افزون بر این که مقابله به مثل را حق خود دانسته، مقصر اصلی را سران سیاسی، قضایی، اجرایی و رهبران بالای مذهبی می‌دانیم

حسن امینی
حاکم شرع مردمی کردستان
97/07/06

مصاحبه‌ها و نامه‌ها