دوشنبه, 29 مهر 1398
شناسه خبر:2182

کاک حسن امینی عالمی شایسته مرجعیت

 • انداز قلم

علما وروشنفکران ویا سیاستمداران را براساس بینش وموضعگیری می توان مورد قضاوت وداوری قرار داد.چه بسا عالمان دینی بوده وهستند که به قول سنندجی ها اگر آب آرندان را هم ببرد ککی آنان را نمی گزد وهیچگونه حساسیتی از خود نشان نمی دهند .وچه بسا روشنفکرانی هستند که تنها دود چراغ می خورند وصفحات کاغذهارا سیاه می کنند ودر کارخانه شعار سازی نسخه های بی مصرف صادر می کنند .ویا چه بسا سیاستمدارانی که از صداقت مردم سوء استفاده می کنند وآن را به حساب زیرکی خود می گذارند وچنان می اندیشند که دروغگویی عین سیاست است.
نه عاملان بی عمل ونه روشنفکران بی محل ونه سیاستمداران بی أمل نمی توانند ملجأ ومأ وای برای مردمان مستضعف ومستمندی باشد که در آرزوی رهایی وزندگی والایی هستند.
امروز در بازار آشفته عرضه کالاهای دینی چنان سمساران ودلالان وسوداگران زیاد شده اند که ذهن مشتاقان وجویندگان دین دچار آشفتگی وتحیر شده است .هرکسی از منظر منافع  وظن خود اسلام را عرضه می نماید .همانند داستان فطریه وگدایان در پیاده روها که چندین نوع فطریه را با قیمت های متفاوت از دهندگان می گیرند. ودر عین حال هیچ کدام دیگری را قبول ندارند.

متاسفانه در بازار عرضه اسلام در کردستان چنان تنگ نظری ودگم اندیشی حاکم است که عرضه کنندگان به خود اجازه نمی دهند حقانیتی برای دیگران قائل باشند. واین بلایی است که پیکر اسلام کوردی ویا پلورالیسم دینی را در معرض خطر قرار داده است .مضاف بر آنکه معیار صحت وسقم هر اندیشه ومذهبی قرآن وسنت است. سال گذشته که به دیدار یکی از علما رفته بودم واز او خواستم که برای نشان دادن سیمای رواداری ومتسامحانه ی دین توصیه نامه ای ویا نصیحتی در حد یک R$B5فحه برای تقریب ونزدیک کردن جوانان مسلمان بنویسد ,بلا فاصله گفتند: آنان ...... ومن در خواست خودرا تکرار نکردم.
درحالی که پیامبر (ص)رحمتی برای جهانیان بوده است وما نیز باید اینگونه باشیم.
بنابراین در چنین اوضاع واحوالی که جامعه ی دینی پراکنده ومتشتت ما در منجلاب  اختلاف وعدم تحمل مخالف گرفتار شده ,نیازمند عالمانی است که دلی دریاوار داشته باشند وهمگان را برادر ودوست خود بدانند وچراغ دلسوزی خودرا برآنان بتابانند .واینگونه عالمان متاسفانه در جامعه ی ما به ندرت یافت می شوند ,اما با این وصف هرچند معدودند ولی مؤثرند که می توان کاک حسن امینی را نام برد .
کاک حسن در اثر تجارب ممتد خود در میان گروه های ملی ومذهبی وبرخورد وارتباط با اقشار مختلف چه روستائی وشهری,بی سواد وباسواد ,مسلمان ولائیک وشیعه وسنی,کورد وغیر کورد به جایگاهی رسیده که با هیچ فرقه وگروهی سرعناد ومخالف ندارد .واز آن جائی که نقش حاکم شرع مردمی را داشته  وبا فعالان سیاسی ومدنی خارج از کوردستان دوستی وارتباط دارد .می توان گفت فراتر از یک مذهب یا ملت ویا دین می اندیشد وبیشتر از آنچه که دغدغه مرید پروری داشته باشد  به فکر انسانیت است .
او در سرکشی از خانواده زندانیان سیاسی هرگز به مرزهای ایدولوژیک نمی اندیشد ,بلکه خودرا شریک غم واندوه همگان می داند.بارها گفته  است : برا ی من مسلمان صوفی یا سلفی تفاوتی ندارند چون ما در اصول مشترکیم وبرمالازم  است همدیگررا تحمل نمائیم ومن خودم را موظف به دفاع از حقوق همگان می دانم .
در روز عید قربان یکی از اساتید دانشگاه نکته ی جالبی را در باره کاک حسن گفتند: ایشان گفتند تفاوت خانه ی کاک حسن با خانه ی دیگر آن است که در منزل کاک حسن همه ی افکار می توانند در کنار یکدیگر جمع شوند وهمدیگررا تحمل نمایند ,اما در آنجا تحمل فکردیگری محال است.
این مقبولیت عامه وسابقه طولانی تدریس وتعلیم وتسلط بر متون کلاسیک واستنباط از قرآن وسنت وجایگاه قدرتمند ایشان در میان علمای بزرگ اهل سنت می تواند به عنوان مهمترین سبب وعلت مرجعیت ایشان در میان اهل سنت کردستان باشد که بهترین نقش را در وحدت وهمبستگی وإئتلاف در حول محور فقاهت وسیاست وفعالیت مدنی ایشان دارد.
لذا در چنین شرایطی که ما بیشتر از هر زمانی به وحدت وتحمل ومدارا وبازگشت به دین راستین داریم .شخصیت هایی مانند کاک حسن می توانند  با سعه صدر وسینه ی گشاده  چنین نقشی را ایفا نموده  وچنین مسئولیت سنگینی را تحمل نمایند.

کانال رسمی دکتر جلال جلالی زاده
https://t.me/drjalalizadeh60

اخبار ایران

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین.
 • محمد

  عجب ! پس معلوم شد آقای امینی از ابتدا به فکر مطرح کردن خود به عنوان رهبر و مرجع بوده ، اما مشغول زمینه سازی بوده و می خواسته با توسل به شاگردی و پیروی کاکه احمد مفتی زاده ، به هدف خود برسد .
  به راستی ! جای خالی " صداقت ، شهامت ، وفاداری و قدر شناسی " به وضوح احساس می شود !

 • عمر

  جانا، سخن از زبان ما می گویی ! به راسیی واسه . منیش موافقی ئه م نه زه ره م .

 • hosting

  http://www.akita-damukara.com/images/affordable-hosting-hosting-web-99933.jpg

آخرین اخبار بخش ها