چهارشنبه, 26 تیر 1398

یكی از چهره‌های ماندگاری كه علی‌رغم قلت امكانات و عدم همراهی زمانه ، مدارج علمی را یكی پس از دیگری فتح كرد و چون ستاره‌ای نورانی درخشيد و با قدم و قلم در طی مسير دشوار و پر رنج دعوت الی الله به عنوان دعوتگری راستين وارد عرصه شد تا او نيز در خيل اين كاروان جاودانه قرار گيرد استاد شهيد ملامحمد ربيعی بود.

آخرین اخبار بخش ها