آرشیو » بایگانی‌های نامه ها | صفحه 2 از 2 | پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان

تلگرام علامه مفتی زاده به امام خمینی: اعتراض به انتخاب مذهب رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید
5 سال قبل

تلگرام علامه مفتی زاده به امام خمینی: اعتراض به انتخاب مذهب رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید

در مورد مسائل ایران بارها بلاواسطه و مستقیم، چه در زمان اقامت در "نجف" و چه از زمان که به ایران بازگشتید مذاکراتی داشته ایم یکی از اصول همیشگی مذاکرات این بوده است که تشیع و تسنن در قانون گذاری و امور اجرایی و جنبه های رسمیت باید متساوی باشد