آرشیو ماهانه : مرداد 1381

بیانیه شماره ۱: بيانيه مكتب قرآن كردستان به مناسبت نبش قبور شخصيّت هاي طريقت
18 سال قبل

بیانیه شماره ۱: بيانيه مكتب قرآن كردستان به مناسبت نبش قبور شخصيّت هاي طريقت

اين عمل شنيع، غير اسلامي و تفرقه افكنانه، ما: پيروان مكتب قرآن كردستان را برآن داشت كه ضمن اعلام همدردي، با اعضاي خاندان، پيروان و مريدان ايشان، اين اقدام نابخردانه را از طرف هر فرد يا جمع كه باشد، محكوم نماييم.